O škole

Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. Zvláštní důraz je kladen na Evidenční list, rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a na dokladu o vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na tři třídy (pokoje) a provozní část mateřské školy.

Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Pokoje jsou heterogenní, umístění do jednotlivých pokojů je dopředu konzultováno s rodiči na schůzkách, které probíhají ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Tato konzultace umožňuje soustředit do jednoho pokoje sourozence a kamarády.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností.

Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku.

 

 

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

byl tvořen kolektivem mateřské školy od roku 2003, zkoušen a testován. Projednán byl na poradě zaměstnanců mateřské školy 12.5.2007 a v platnost vešel od 1.9.2008. Rodiče byli seznámeni na Schůzce rodičů 11.9.2008 a na každé následující, první schůzce ve školním roce.

Název programu: „každý je zodpovědný za svoji růži…“ A.S.Exupéry

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Adresa školy: Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3

IZO: 600079180

Ředitel MŠ: Jitka Kadlečková

Zástupce ředitele: Libuše Mazačová

Telefon: 48 510 30 49, 602 12 66 15

Bankovní účet: 5450772/0800

Účet Společenství: 5450932/0800

E-mail: info@srdickoliberec.cz

www stránky: info@srdickoliberec.cz

právní forma: příspěvková organizace

kapacita: 73 dětí

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Naše mateřská škola je postavena ve velmi vyhledávané lokalitě téměř ve středu města Liberce, v místě kde se prolíná stará zástavba a panelové domy. V budově původně byly jesle. Mateřská škola je trojtřídní, byla založena několika pedagogy v roce 1991 za velkého přispění rodičů. Je zaměřena na estetickou a mravní výchovu. Zřizovací listinou z roku 1994 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Mateřská škola “Srdíčko“ Liberec. Tato listina byla nahrazena 1.1.2003, kdy se zřizovatelem stalo Statutární město Liberec a kapacita byla stanovena na 73 dětí a jídelna školy na neurčený počet strávníků. Veškerá činnost směřuje k vytvoření příjemné atmosféry, aby bylo dítě uchráněno násilného přechodu z domova do předškolního zařízení. Jde o to, aby činnosti probíhaly přirozeně na základě kladných citových vazeb mezi personálem, dětmi a rodiči. V duchu spolupráce se Společenstvím rodičů je rozvíjena individualita dítěte po všech stránkách. Společenství rodičů bylo zaregistrováno 3.12.1991 Ministerstvem vnitra České republiky. Jedním ze specifik tohoto sdružení je možnost částečně ovlivňovat činnost mateřské školy kolegiem. Skládá se vždy z lichého počtu členů a to z:

 • vedoucí kolegia (ředitel)
 • pedagogický personál
 • provozní personál
 • zástupci rady Společenství rodičů
 • zástupci za jednotlivé pokoje

Ostatní podrobnosti o činnosti Společenství rodičů jsou přiložena v jejich stanovách.

První roky života mají pro děti velký význam. Všechny podněty z okolí i to co prožije, jistě jednou, i když mnohem později použije a zhodnotí.

Nejvíce nás všechny potěší, když se do mateřské školy děti vracejí i v dalších letech, přijdou se pochlubit svými výbornými výsledky, účastní se společných akcí a my tak máme možnost sledovat jejich další vývoj. Za mnoho let naší praxe víme, že jednotlivé činnosti s dětmi nelze oddělovat, ale je nutné je vzájemně propojovat a tak působit na celou osobnost dítěte.

Nejlépe se dítě učí na základě vlastní prožité zkušenosti a v naší mateřské škole jsou mu tyto v bohaté míře nabízeny. Děti se zde pohybují ve velice podnětném prostředí.

Cílem všech zaměstnanců je vytvoření klidného prostředí s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte se zaměřením na rozvoj jeho individuality. Vedení je volné, demokratické, podporující sebeuvědomění a sebedůvěru dítěte ve své schopnosti a dovednosti, nebát se říci svůj názora také možnost experimentovat i v dosud pro něj neznámých oblastech her a činností.

Dětem předkládáme činnosti z oblastí poznávání světa, společnosti a sebe sama, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Výchovně vzdělávací práce vychází z měsíčních, integrovaných bloků, které jsou dále rozpracovány do tématických okruhů, které je možno doplňovat, obměňovat podle situace. Součástí plánování jsou pracovní a metodické listy, které procvičují znalosti, dovednosti

a grafomotorické schopnosti dětí. Všechny tyto materiály kladou důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte a staví do popředí rozvoj individuality dítěte.

Plánujeme pro děti mnoho aktivit pro zábavu i rozvoj znalostí, které mohou uplatnit i v dalším životě.

V průběhu celého školního roku s dětmi navštěvujeme výstavy, filmová a divadelní představení, pořádáme polodenní i celodenní výlety, setkání s rodiči a dětmi, víkendové akce a další. Prioritou všech zaměstnanců mateřské školy je spokojenost, příjemná atmosféra

a prostředí stimulující děti k poznávání a aktivnímu prožívání všech činností v naší mateřské škole.

V MŠ jsou výrazy v rodinném prostředí neznámé ( třída, oddělení) nahrazeny pojmy:

Oddělení 1.,2.,3: srdíčko červené, modré, žluté

Třída:                pokoj

 • děti v srdíčkách jsou v heterogenních skupinách
 • rodiče mají přístup do pokojů během celého dne a mohou se zapojit do přímé práce

s dětmi. MŠ úzce navazuje na výchovu v rodině, na základě maximální důvěry

a   spolupráce s rodiči. Děti jsou do srdíček přijímány během celého roku.

Adaptace dítěte probíhá pozvolna za přítomnosti rodičů (zvykací režim)

 • v MŠ je dětem umožněn (se souhlasem službu konajících pedagogů) pobyt ve všech pokojích dle zájmu a výběru dítěte. Pokoje jsou barevně odlišeny.

Přízemí

 • žlutý pokoj
 • tělocvična
 • hospodářská část (kuchyň, sklady, prádelna, mandlovna, kancelář ředitelky, kancelář hospodářky)
 • šatny
 • toalety, umývárna, lehárna

1. Patro

 • modrý pokoj
 • pokoj pro společné stravování
 • fialový pokoj – společenský pokoj
 • červený pokoj
 • umývárny, toalety, lehárny

Pedagogický kolektiv je složen ze šesti pedagogů, z nichž každý je specializován na určitou výchovnou složku, metodicky ji zpracovává a vede řízenou činnost za pomoci a účasti ostatních.

 • dětem je umožněno zapojit se do zájmových aktivit, které vede p. učitelka nebo externí pracovník.
 • s MŠ spolupracují externí  pracovníci -  psycholog, logoped, speciální pedagog, psychoterapeut, stomatolog, ortoped, rehabilitační sestra, advokát a další
 • péči o handicapované děti (pokud jsou v MŠ) zajišťují pedagogové ve spolupráci

s odborníky a rodiči

Během celého roku jsou organizovány společné oslavy s rodiči dětí (Vánoce, Velikonoce, vynášení Moreny, výlety, sportovní odpoledne, keramika, čarodějnice, Pohádkový bál, podvečerní setkání, víkendové akce a pobytové zájezdy).

KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základním posláním naší mateřské školy je navazovat na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťovat všestrannou péči dětem realizací školního vzdělávacího programu, který podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a přispívající ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytvářející základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dětí.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Program umožňuje

 • optimální rozvoj dítěte na základě jeho zájmů a potřeb
 • každodenní přirozený pohyb, spontánní aktivity
 • individuální přístup pro děti s odloženou školní docházkou
 • respektování uspokojování potřeb dítěte, zdravý životní styl
 • rozvoj spolupráce mateřské školy a rodiny
 • spolupráci s dalšími subjekty

Celá mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, rozpracované tématické celky obsahují všechny oblasti RVP PV, které jsou obsahem přehledu „Co už umím“, který funguje jako hodnotící list všech dětí a na kterém jsou veškeré kompetence, které by měly děti zvládat na konci předškolního věku.

ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY

Provoz je specifikován v řádu školy (viz příloha).

Organizaci dne lze časově upravovat a pozměňovat dle časových potřeb činností konaných v daný den. Pozměnit lze také dle navrhnutých přání dětí při zvláštních akcích mateřské školy a z důvodu individuálního přístupu, který děti vyžadují.

Všechny děti se scházejí společně v horních pokojích podle služeb pedagogů, nejdéle však v 7,30 hod. se děti rozcházejí do svých pokojů. Děti se mohou v určeném čase pohybovat

po celé mateřské škole, hrát si v pokoji, kde svoji činnost začaly nebo kde mají své kamarády. Svůj odchod i příchod vždy hlásí p. učitelce, která informuje další kolegyni.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kapacita mateřské školy je 73 dětí. Stará se o ně 6 pedagogických pracovnic a 5 provozních pracovníků.

Pedagogický personál:                       Provozní personál:

 • Knapová Olga-žlutý pokoj
 • Kadlečková Jitka- žlutý pokoj                                    Varvařovská Eva- hospodářka
 • Šklíbová Jitka- modrý pokoj                                      Klouzková Marta- uklizečka
 • Poušková Marcela- modrý pokoj                                Košková Lenka- uklizečka
 • Rutnerová Jiřina- červený pokoj                                Reslerová Eva- pom.kuchařka
 • Mazačová Libuše- červený pokoj                               Kvapilová Jiřina- kuchařka

 

Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají, využíváme nabídky různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Vzdělávání je systematické a vychází jak z potřeb školy tak

i jednotlivých pedagogů. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu, je podporována. Důraz je kladen i na samostudium, všem je nabízena odborná literatura. Specifické pro práci v naší mateřské škole je specializace pedagogů

na jednotlivé oblasti výchovy a dle toho jsou také rozpracovávány plány na jednotlivé dny, kdy se bere ohled na přítomnost jednotlivců na pracovišti.

Je velmi dobré, že kolektiv zaměstnanců je stálý a může tak navazovat na svoji práci, pokračovat v práci započaté a všichni ctíme základní myšlenky naší mateřské školy.

Děti jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými pedagogy s úplným pedagogickým vzděláním.

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje po dohodě se zřizovatelem kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. Zvláštní důraz je kladen na Evidenční list, rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a na dokladu o vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na tři třídy (pokoje) a provozní část mateřské školy.

Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Pokoje jsou heterogenní, umístění do jednotlivých pokojů je dopředu konzultováno s rodiči

na schůzkách, které probíhají ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Tato konzultace umožňuje soustředit do jednoho pokoje sourozence a kamarády.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají

na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností.

Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují

a rozšiřují vzdělávací nabídku.

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Materiální podmínky

 • škola prošla velkou rekonstrukcí
 • prostory školy jsou vyhovující, splňují podmínky KHS
 • každý pokoj má svoji umývárnu, WC a lehárnu
 • v patře MŠ je jídelna
 • ke každému pokoji patří ještě pokoj přilehlý, do kterého se mohou děti rozptýlit
 • součástí školy jsou i malé pokoje, které slouží jako dětské kuchyňky, komnaty, malírny
 • všude je nový nábytek, který umožňuje dětem samostatnou volbu hračky
 • pokoje jsou vybaveny dostatečným množstvím kvalitních hraček
 • součástí školy je tělocvična, dostatečně vybavena tělocvičným náčiním
 • šatny a chodby jsou využívány jako výstavní plochy
 • v šatnách jsou umístěny informační tabule pro rodiče
 • součástí školy je knihovna bohatě vybavena dětskými i odbornými knihami
 • součástí školy je hospodářská část, kde je umístěna kuchyň, kanceláře školy, sklady
 • škola má vlastní prádelnu a mandlovnu
 • škola má vlastní pec na vypalování výrobků z keramické hlíny
 • součástí školy je velká zahrada, která je vybavena hracími prvky a pískovišti firmy Prolemax a volným prostorem pro hru
 • pomůcky pro hry na školní zahradě jsou dostačující
 • vhledem k tomu, že se škola nachází ve středu města je nejvíce pro pobyt venku užívaná zahrada a blízké hřiště, kde děti mohou hrát kopanou, hokej, míčové hry
 • prostory školy a zahrady zajišťují bezpečné a komfortní prostředí, které je soustavně udržováno a splňuje hygienické podmínky

Záměry:

 • dokončit výměnu stávajících oken za plastová
 • rekonstrukce topení
 • doplňování pokojů didaktickými pomůckami
 • doplňování pokojů hračkami
 • vybavit zahradu dalšími prvky
 • zakoupení Magic boxu

ŽIVOTOSPRÁVA

Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost a vhodná skladba jídelníčku to je to, na čem pracují nejenom odpovědní zaměstnanci, ale jsou zapojeni i rodiče. Hledáme nové recepty, suroviny, zkoušíme a inovujeme. Zajišťujeme po celý den plnohodnotné stravování a celodenní pitný režim. Provozní řád nastavuje intervaly mezi jednotlivými jídly. Děti se částečně spolupodílejí na přípravě stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly jako společenský akt. Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu. Respektujeme individuální požadavky na stravování dětí  ze zdravotních důvodů (alergie), jednotlivé požadavky jsou umístěny v kuchyni i v přípravných kuchyňkách školy, aby všichni zaměstnanci mohli dětem podat příslušné potraviny. K ranní svačině je pro děti vždy v miskách připravena zelenina a ovoce, které si děti berou dle své chuti.  Donáška a konzumace potravin donesených z domova je zakázána, výjimku lze domluvit pouze v případě přechodné diety.

ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY

 • do mateřské školy přijímáme děti pouze zdravé (specifikováno ve Vnitřním řádu školy)
 • p. učitelky nepodávají žádné léky (pouze léky na alergii po poradě s rodiči a pediatrem)
 • při úrazu nebo náhlém onemocněním zajistí pracovníci školy patřičnou péči a ihned upozorní zákonné zástupce

PODMÍNKY K OCHRANĚ ZDRAVÍ

 • dohled na dětmi – p.učitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím všech zaměstnanců mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí ze tříd, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
 • při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagoga, ve vyjímečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k pracovním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole
 • každá p. učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby jejich předání zákonným zástupcům
 • při hře dbá na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich chování, předchází konfliktům
 • není dovoleno nosit do mateřské školy nebezpečné hračky
 • při pobytu venku učí p. učitelky děti chodit ve dvojicích a v zástupu, první a poslední dvojice dětí nosí na sobě reflexní vesty
 • při akcích mimo území mateřské školy určí vždy ředitelka vedoucího akce, který je povinen informovat všechny děti o zvláštních situacích, které mohou nastat a zároveň je seznámí s pravidly chování v těchto situacích
 • kniha úrazů je uložena v ředitelně mateřské školy
 • v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí i dospělých, ke kterým došlo při činnostech v mateřské škole nebo na akcích organizovaných mateřskou školou, kdy byly děti svěřeny pedagogům, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost děti přivádět do mateřské školy dle potřeb svých i svých dětí. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na stav počasí (mráz pod 10°C, náledí, inverze).Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí. Pedagogovézatěžujídětivždypřiměřenějejichmožnostemaschopnostem. Děti nejsou neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem a stresem. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád.

Pokud je do mateřské školy zařazeno handicapované dítě, které je zde umístěno na základě doporučení pediatra, je pro něho vypracován individuální plán.

V mateřské škole převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly dětí, podporujeme dítě, učíme ho nebát se pracovat samostatně a důvěřovat si. Vytváříme podmínky a situace pro rozvoj citlivosti, vzájemné tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné empatie.

ŘÍZENÍ ŠKOLY A KOMPETENCE

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, všichni mají spolurozhodující hlas a všichni se podílejí na vytváření příjemné atmosféry. Tvorba ŠVP je výsledkem celého kolektivu, neboť každému při jeho práci přináší povinnosti a specifické úkoly. Při tvorbě ŠVP jsme vycházely z mnohaleté praxe po založení naší mateřské školy, kdy jsme v podobném systému začaly pracovat.

ŠVP vychází z velmi pečlivé analýzy a různých evaluačních nástrojů.

V mateřské škole je zaveden funkční informační systém. Pravidelně 1x za 14 dní se konají pedagogické porady a dle potřeby jsou svolávány i porady provozní.

Předepsaná pedagogická dokumentace je vedena dle pokynů vedení školy. Pedagogické pracovnice vedou Přehledy výchovné práce, evidenční listy dětí, IVP, docházkové listy.

Základní dokumentace je uložena v ředitelně školy, ve třídách je uložena třídní dokumentace.

Kompetence ředitelky školy

 • řídí ostatní pracovníky školy, koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje především prostřednictvím pedagogických a provozních porad.
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy
 • sestavuje všem pracovníkům školy jejich pracovní náplň, s pracovní náplní jsou pracovnice seznámeny před nástupem do pracovního poměru
 • odpovídá za kvalitu práce zaměstnanců
 • rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole a zajišťuje účinné využívání prostředků k diferencovanému odměňování pracovnic, podle výsledků jejich práce
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupÿ školy
 • je oprávněna při výkonu své funkce písemně pověřit zástupkyni školy, aby za ni v době její nepřítomnosti činila vymezené právní úkony
 • schvaluje strukturu školy a školní program, plánuje, organizuje a kontroluje úkoly a opatření, která směřují k zabezpečení činnosti školy
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce
 • vytváří podmínky pro výkon školní inspekce
 • seznamuje zaměstnance s právními předpisy BOZP a PO
 • zabezpečuje uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe
 • zajišťuje péči o děti se specifickými vývojovými poruchami
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rozděluje úkoly vedení mezi sebe a svoji zástupkyni podle popisů práce
 • usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští zaměstnance
 • sestavuje prázdninový provoz školy a zpracovává přehledy požadavků pracovnic na dovolené
 • vede a zpracovává inventarizaci majetku školy

Kompetence zástupkyně ředitelky

 • zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti a činí za ní neodkladná rozhodnutí
 • na pracovišti kontroluje dodržování pracovních náplní a pracovní doby zaměstnanců
 • pomáhá při plnění úkolů a kontrole na úseku BOZP a PO
 • zajišťuje a organizuje pracovní schůzky s plánem na školní aktivity v rámci zajištění služeb
 • zajišťuje spolupráci s PPP

Kompetence hospodářky školy

 • je přímo podřízena ředitelce školy, protože jídelna je součástí školy
 • řídí kuchyň, odpovídá za její provoz a plynulý chod
 • je plně zodpovědná za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP ve školní kuchyni
 • odpovídá za dodržování finančního limitu norem ve stravování a dodržování spotřebních norem
 • odpovídá za inventář kuchyně, vede sklad potravin, eviduje nákupy a výdej

KONTROLNÍ ČINNNOST

Kontroly provozu:

 • Kontroly v kuchyni budou prováděny hospodářkou školy nebo ředitelkou jedenkrát za měsíc, pokud budou zjištěny nedostatky bude proveden zápis
 • Kontroly úklidu budou prováděny ředitelkou jedenkrát za měsíc, pokud budou zjištěny nedostatky bude proveden zápis
 • Kontroly provozu se týkají i dodržování pracovní doby a pracovní náplně

Hospitační činnost:

 • Hospitace u učitelek bude prováděna převážně orientačně, výsledek hospitace zaznamená ředitelka v plánu hospitací
 • Tematické hospitace budou předem ohlášeny a bude z nich proveden zápis
 • Případné nedostatky budou ihned konzultovány s učitelkou

SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY

Jedním z úspěchů, kterým se naše mateřská škola může pochlubit, je velmi úzká spolupráce s rodiči. Do mateřské školy přicházejí totiž rodiče dětí, kteří se již s naší prací seznámili

a sami se chtějí na chodu mateřské školy spolupodílet. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době tzv. “zvykacího režimu“, kdy rodiče své děti do mateřské školy doprovází

a po nějakou dobu s ním při činnostech i zůstávají, aby přechod od rodiny nebyl pro děti tak stresující. Rodiče mají možnost během celého dne přijít do mateřské školy, shlédnout práci pedagogů, zúčastnit se i dalších akcí, které mateřská škola pořádá a při kterých je pomoc rodičů vždy velmi potřebná. Rodiče se spolupodílejí na organizaci Pohádkového bálu, čarodějnic, rozlučky se školáky, sportovního odpoledne, víkendových akcí rodičů s dětmi, Bramboráčka, velikonočních slavností…

Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů a připomínek. Pokud rodiče cítí potřebu cokoliv řešit, mají možnost prostřednictvím svých zástupců svolat kolegium rodičů. Ředitelka školy nabízí rodičům konzultační hodiny, na kterých je možnost řešit různé připomínky rodičů a na které je možno přizvat na přání rodičů i odborníky z řad psychologů, právníků, pediatrů. Rodiče mají k dispozici neustále aktualizované webové stránky mateřské školy. Každoročně nabízíme rodičům v období zápisů do základních škol konzultaci o zralosti dětí.

Na přání rodičů byla navázána spolupráce s několika základními školami, která probíhá formou návštěv předškoláků na dnech otevřených dveří, kdy se děti seznamují s prostory a činností jednotlivých škol. Bližší spolupráce navázána není, protože v mateřské škole jsou umístěny děti ze všech částí města Liberce a jejich rozptyl do spádových základních škol je veliký. Nicméně se zúčastňujeme několika akcí na ZŠ Barvířská - sportovní dopoledne, 1. třída nanečisto…

Spolupráce s veřejností probíhá formou účasti na akcích, které pořádá Magistrát města Liberec (velikonoce a vánoce očima dětí), spolupracujeme také se stacionářem Alvalída, kdy se vzájemně navštěvujeme) vánoce, velikonoce, karneval) a seznamujeme se svojí činností. Děti tak mají možnost nahlédnout do světa handicapovaných, do světa, který také tvoří jejich život.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Motto: „… každý je zodpovědný za svoji růži.“                           A.S. Exupéry

Základní pojmy:

Srdíčko název MŠ, zároveň pojmenování pro jednotlivá oddělení

Pokoj označení jednotlivých tříd

Společenství rodičů a přátel MŠ Rodiče, přátelé a externí pracovníci jsou organizováni ve Společenství rodičů a přátel MŠ, které je právnickou osobou registrovanou dle zákona 83/90 Sb.

Mateřská škola „Srdíčko“ Liberec, je zaměřena na estetickou a mravní výchovu. Veškerá činnost v MŠ by měla směřovat k vytvoření rodinné atmosféry. Dítě by mělo být uchráněno násilného přechodu z domova do výchovného zařízení. Jde o to, aby všechny činnosti probíhaly přirozeně na základě kladných citových vazeb mezi personálem MŠ dětmi a rodiči. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní a řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí.

Učitelky používají takový styl vedení, který u dětí podporuje touhu po poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, podporuje prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměřují se na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.

V duchu spolupráce se Společenstvím rodičů je rozvíjena individualita dítěte po všech stránkách. Hlavní důraz je však kladen na výchovu estetickou a mravní.

Při práci s dětmi čerpáme z:

 • Rámcově vzdělávacího programu
 • vývojového stupně dětí
 • individuálních zvláštností dětí
 • učení J. A. Komenského Informatorium školy mateřské
 • metodiky výchovné práce
 • odborné literatury

Kolektiv MŠ je tvořen rodiči, dětmi, pedagogy, provozním personálem a externími pracovníky. Filosofie MŠ vychází ze vzájemné důvěry, spolupráce a souznění celého kolektivu. Tato myšlenka je základem řízení MŠ.

Specifikou MŠ Srdíčko je mj. působení Společenství rodičů a přátel školy (Stanovy- viz příloha)

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Vycházíme z možnosti nedělit obsah vzdělávání do šesti oblastí, které jsou uvedeny v RVP.

Pro lepší orientaci naší i rodičovské veřejnosti jsme obsah šesti vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v RVP rozdělily na devět více specifikujících oblastí, které spolu blízce souvisejí a navazují na sebe. Závěrečné kompetence odpovídají požadavkům RVP.

 • malujeme, tvoříme: rozvoj osobnosti dítěte na základě osobitého výtvarného projevu, uplatňování nových náročnějších technik, uvést děti do světa umění
 • zpíváme- návrat k české lidové tradici-písně, na základě skryté moudrosti rozvoj mravních vlastností seznamování s klasickou i moderní hudbou
 • slova, řeč, povídánky, říkanky, dramatizace-uvést děti do světa kultury,

 správné používání mateřského jazyka, návrat k lidové tradici-říkadla, pohádky,

rozvoj osobnosti dítěte na základě tvořivé dramatiky

 • pohyb, zdraví, sport: zdravotní cviky, pohybové hry, pobyt v přírodě, plavecký výcvik, míčkování
 • chování a jednání- podporovat rozvoj citů, vůle, sebepojetí, sebenahlížení a sebevyjádření, utváření vztahů k vrstevníkům i dospělým
 • přemýšlíme, vyhledáváme, zkoumáme- rozvoj intelektu, rozvoj poznávacích procesů a funkcí, vyhledávání pramenů informací, logické uvažování

 

 

 

 


Přemýšlíme, vyhledáváme,

zkoumáme

 

Zpíváme

 

 

 

Malujeme, tvoříme

 

 

Chování a jednání

 

 

 

Slova, řeč, povídánky, říkanky, dramatizace

 

 

Pohyb, sport, zdraví

 

 

Režim dne v MŠ „Srdíčko“Liberec,

6.30 - 8.30 - příchod dětí, hry, individuální péče, individuální cvičení, TV chvilka

8.30 - 9.00 - nabídka svačiny

9.00 - 10.00 - společné setkání ve fialovém pokoji, motivace (asi 10-20 minut), oslavy narozenin a významných dnů dětí a personálu MŠ

Děti se po motivaci rozdělí do 4 skupin.

 • podle věku
 • podle pokojů
 • podle schopností
 • individuálně

10.00 - 12.00 - pobyt venku (dle povětrnostních podmínek)

12.00 - oběd (děti a p. uč.) společné přání (říkanka, písnička) v kruhu za ruce, navození pocitu sounáležitosti při jídle respektovat individuální tempo dětí pomoc dětí při obsluze

a úklidu stolu

12.30 - 14.30 - pohádka, odpočinek podle individuální potřeby dětí, činnost mimo ložnici- volné hry, individuální péče, dokončení započatých činností (výtvarné práce, pracovní listy)

14,30-15,00 – odpolední svačina

14.30 - 16.30 - společné činnosti, individuální péče, výuka anglického jazyka, volné hry dětí s rodiči, rozhovory s rodiči o dětech

V týdenním cyklu se dále provádí

-          plavecký výcvik

-          výlety do přírody

-          návštěvy kulturních akcí pro děti

-          neurolinquistické cvičení s předškolními dětmi

Časový rozpis dne a týdenního cyklu je variabilní podle potřeby a dané situace.

Mravní a sociální výchova

(vychází z myšlenek J. A. Komenského)

 • možnost zařazení handicapovaného dítěte do kolektivu
 • etika mezilidských vztahů
 • výchova k nenásilí
 • potlačování špatných vlastností
 • sebekritika
 • hledání smyslu života, pohledu na svět
 • vzájemná nezištná pomoc
 • pokora a odpuštění
 • podpora individuality, talentu
 • zdravé prosazování vlastní osobnosti
 • kompromis, uznání názoru druhého
 • odpovědné užívání svobody a svoboda myšlení
 • seznamování s přírodou
 • seznamování s předměty, činnostmi
 • prohlubování lásky k přírodě, zvířatům
 • výchova k ekologii
 • péče o přírodu a zvířata
 • formou hry děti seznamovat s materiály a jejich zpracováním až do finálního výrobku
 • pomoc při přípravě jídel, výzdoba MŠ apod.

VNITŘNÍ EVALUACE A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Cílem evaluace je dítě, jeho osobnostní rozvoj a spokojený citový život v mateřské škole. Je to proces, který je realizován systematicky, podle předem připraveného plánu. Základem této strategie jsou charakteristiky jednotlivých oblastí, které chceme vyhodnocovat a ze kterých budeme získávat poznatky o rozvoji dítěte, sociálního prostředí i prostředí a podmínek školy a jejím dalším rozvoji. Z těchto charakteristik pak dále vyvozujeme naplňování požadavků na úspěšný rozvoj dítěte, jeho osobnosti, jeho vědomí, schopností a dovedností.

Vyhodnocovat budeme:

 • individuální vývoj každého dítěte (sluníčko - „Co už umím“,charakteristika dítěte)
 • soulad ŠVP s RVP
 • pedagogické vedení dětí
 • spolupráce k rodiči
 • vhodnost psychosociálních podmínek prostředí školy, pokojů a režimu dne
 • materiální zázemí a podmínky mateřské školy
 • jak MŠ dosahuje cílů stanovených v ŠVP
 • v jakých oblastech MŠ dosahuje dobrých výsledků
 • v jakých oblastech je třeba zlepšit úroveň vzdělávání a podmínky pro vzdělávání, včetně návrhu opatření ke zlepšení zjištěného stavu
 • jak byla účinná dřívější opatření navržená ke zlepšení zjištěného stavu použijeme tyto nástroje k vyhodnocování:
 • záznamy z pozorování dítěte
 • poznatky z konzultací s rodiči
 • dotazníky pro rodiče
 • dotazníky pro pedagogy
 • fotografie z akcí mateřské školy
 • soupis finančních darů
 • výdaje mateřské školy
 • záznam o individuálním vývoji dítěte

Evaluační činnost bude zpracována výslednou zprávou, doplněno případnými tabulkami, dotazníky. Z vyhodnocení všech předností a nedostatků budeme plánovat další činnost. Evaluační zpráva bude zhotovována všemi pedagogy.

METODY HODNOCENÍ A PROSTŘEDKY EVALUACE

Specifikem naší mateřské školy je okamžitá evaluace každý den, kdy pedagogové hodnotí v době, kdy jim skončila přímá práce u dětí a také pedagogické porady, které se konají každých 14 dní a na kterých pravidelně evaluujeme a zároveň připravujeme činnost na další období. Tento systém je velmi pružný a nám se velmi osvědčil.

 • rozhovory, konzultace
 • diskuse
 • hospitace
 • pozorování
 • kontrola a analýza školní dokumentace, programu
 • anketa, dotazník
 • rozbor mediálních ohlasů
 • analýza pedagogické a řídící práce
 • sledování funkčnosti ŠVP
 • vyhodnocování ŠVP k požadavkům RVP
 • sledování kvality práce všech zaměstnanců
 • roční hodnocení školy pedagogickými pracovníky
 • sledování spolupráce školy s ostatními subjekty

Závěry evaluace směřují k těmto subjektům

k dítěti

 • klidné, pohodové děti (po stránce psychické, fyzické a sociální)
 • rozvoj dětí v souladu se svými schopnostmi a možnostmi
 • dostatek podnětů k učení
 • posilování sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti
 • vytváření příjemných vzájemných vztahů
 • důvěra v nové dospělé lidi a vrstevníky
 • podpora a stimulace rozvoje řeči a jazyka

k RVP

 • soulad ŠVP k RVP
 • vlídné, vstřícné a pohodové klima školy
 • plány budou motivující a rozvíjející dětskou osobnost a individualitu

 k rodičům

 • komunikace zaměstnanců s rodiči
 • vytvoření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
 • volný přístup do školy
 • vést dialog o dítěti o jeho prospívání, rozvoji a učení
 • evidovat názory, přání a potřeby rodičů
 • provádět poradenskou činnost

ZÁVĚR

Po mnoha letech zkoušení a ověřování si našeho ŠVP se domníváme, že je plně v souladu s RVP a odpovídá podmínkám naší mateřské školy. Jsou v něm základní informace o tom, jak probíhá proces výchovy a vzdělávání. Výchozí témata bloků jsou seřazena podle ročních období a zároveň je zpracováno několik okruhů, které se dají zařadit v případě, že např. počasí neodpovídá danému ročnímu období. Témata jsou dětem i jejich potřebám blízká. Jsme městská mateřská škola, hledáme činnosti, které se dají provádět co nejčastěji v přírodě.

Na zpracování se podílel celý kolektiv mateřské školy, je možné ho kdykoli doplňovat, aktualizovat a případně i opravovat. V současné podobě je pro nás přehledný, srozumitelný. Jednotlivé bloky na sebe navazují.

Použitá literatura:

Rámcový vzdělávací program

Manuál k Rámcovému vzdělávacímu programu

Helus Z. - Dítě v osobnostním pojetí, Portál 2004

Nováčková J. -Mýty ve vzdělávání, Spirála 2001

Semináře s tematikou tvorby ŠVP, přednášky PhDr. J. Nováčkové, Mgr. M. Šlemínové, Doc. PhDr. K. Rýdla, PhDr. K. Smolíkové a poznatky ostatních předškolních pedagogů,

se kterými jsme měly možnost diskutovat na dané téma.

PŘÍLOHY

 • Vnitřní řád školy
 • Stanovy Společenství rodičů
 • Provozní řád
 • Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
 • Aktivity, při kterých nám je dobře
 • Zodpovědnost pedagogických pracovníků
 • Seznam kompetencí dle barevných srdíček
 • Pracovní listy (samostatný šanon)

Tématické bloky jsou zachovávány a s ohledem na pět okruhů elementárních poznatků probíhá konkretizace na pravidelných pedagogických poradách jednou za 14 dní.

1) Dítě a jeho tělo – podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, lidské tělo a jeho části, jeho vývoj a změny, zdravé životní návyky, ochrana osobního zdraví, ochrana bezpečí, sebeobsluha, věci kolem nás,

2) Dítě a jeho psychika – podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj intelektu i jazyka, dorozumívání mezi lidmi, sdělování, předměty a jejich vlastnosti, číselné a matematické pojmy, prostorové pojmy a souvislosti, elementární časové pojmy a souvislosti, lidé a jejich vlastnosti, každý je jiný, já

3) Dítě a ten druhý – kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci, vztahy mezi lidmi, rodina, mateřská škola, pravidla vzájemného chování

4) Dítě a společnost – osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, společenské role, pravidla vzájemného styku, mravní zásady, pracovní činnosti a role, kultura a umění, rozmanitost lidského světa

5) Dítě a svět – životní prostředí, svět přírody, vědy a techniky, prostředí v němž dítě žije, příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, látky a jejich vlastnosti, životní prostředí a jeho ochrana, věda a technika, co je nebezpečné, rozmanitost přírody i světa a jeho řád

Kompetence ze vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

 • Zachovávat správné držení těla
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem)
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním, materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem -tužka, barva, nůžky, papír, modelovací hmota), zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat potravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se)
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem)
 • Zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Učit se nová slova a aktivně jej používat, (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • Naučit s zpaměti krátké texty ( reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
 • Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky), porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Poznat některá písmena a číslice
 • Poznat napsané své jméno
 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje také vyjádřit
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Řešit problémy, úkoly, situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

Dítě a jeho psychika - sebepojetí, city, vůle

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci “ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • Uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky)
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Zorganizovat hru
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit vztek, zlost, agresivitu)
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací)