O škole

Charakteristika školy

Naše mateřská škola je postavena ve velmi vyhledávané lokalitě téměř ve středu města Liberce, v místě kde se prolíná stará zástavba a panelové domy. V budově původně byly jesle. Mateřská škola je trojtřídní, byla založena několika pedagogy v roce 1991 za velkého přispění rodičů. Je zaměřena na estetickou a mravní výchovu. Zřizovací listinou z roku 1994 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Mateřská škola“Srdíčko“Liberec.Tato listina byla nahrazena 1.1.2003, kdy se zřizovatelem stalo Statutární město Liberec a kapacita byla stanovena na 73 dětí a jídelna školy na neurčený počet strávníků. Veškerá činnost směřuje k vytvoření příjemné atmosféry, aby bylo dítě uchráněno násilného přechodu z domova do předškolního zařízení. Jde o to, aby činnosti probíhaly přirozeně na základě kladných citových vazeb mezi personálem, dětmi a rodiči. V duchu spolupráce se Společenstvím rodičů je rozvíjena individualita dítěte po všech stránkách. Společenství rodičů bylo zaregistrováno 3.12.1991 Ministerstvem vnitra České republiky. Jedním ze specifik tohoto sdružení je možnost částečně ovlivňovat činnost mateřské školy kolegiem. Skládá se vždy z lichého počtu členů a to z:

 • vedoucí kolegia ( ředitel)
 • pedagogický personál
 • provozní personál
 • zástupci rady Společenství rodičů
 • zástupci za jednotlivé pokoje

Ostatní podrobnosti o činnosti Společenství rodičů jsou přiložena v jejich stanovách.

První roky života mají pro děti velký význam. Všechny podněty z okolí i to co prožije, jistě jednou, i když mnohem později použije a zhodnotí.

Nejvíce nás všechny potěší, když se do mateřské školy děti vracejí i v dalších letech, přijdou se pochlubit svými výbornými výsledky, účastní se společných akcí a my tak máme možnost sledovat jejich další vývoj. Za mnoho let naší praxe víme, že jednotlivé činnosti s dětmi nelze oddělovat, ale je nutné je vzájemně propojovat a tak působit na celou osobnost dítěte.

Nejlépe se dítě učí na základě vlastní prožité zkušenosti a v naší mateřské škole jsou mu tyto v bohaté míře nabízeny. Děti se zde pohybují ve velice podnětném prostředí.

Cílem všech zaměstnanců je vytvoření klidného prostředí s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte se zaměřením na rozvoj jeho individuality. Vedení je volné, demokratické, podporující sebeuvědomění a sebedůvěru dítěte ve své schopnosti a dovednosti, nebát se říci svůj názor a také možnost experimentovat i v dosud pro něj neznámých oblastech her a činností.

Dětem předkládáme činnosti z oblastí poznávání světa, společnosti a sebe sama, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Výchovně vzdělávací práce vychází z měsíčních, integrovaných bloků, které jsou dále rozpracovány do tématických okruhů, které je možno doplňovat, obměňovat podle situace. Součástí plánování jsou pracovní a metodické listy, které procvičují znalosti, dovednosti a grafomotorické schopnosti dětí. Všechny tyto materiály kladou důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte a staví do popředí rozvoj individuality dítěte.

Plánujeme pro děti mnoho aktivit pro zábavu i rozvoj znalostí, které mohou uplatnit i v dalším životě. V průběhu celého školního roku s dětmi navštěvujeme výstavy, filmová a divadelní představení, pořádáme polodenní i celodenní výlety, setkání s rodiči a dětmi, víkendové akce a další. Prioritou všech zaměstnanců mateřské školy je spokojenost, příjemná atmosféra a prostředí stimulující děti k poznávání a aktivnímu prožívání všech činností v naší mateřské škole.

V MŠ jsou výrazy v rodinném prostředí neznámé (třída, oddělení) nahrazeny pojmy:

Oddělení 1.,2.,3: srdíčko červené, modré, žluté

Třída: pokoj

 • děti v srdíčkách jsou v heterogenních skupinách
 • rodiče mají přístup do pokojů během celého dne. MŠ úzce navazuje na výchovu v rodině, na základě maximální důvěry a spolupráce s rodiči. Děti jsou do srdíček přijímány během celého roku. Adaptace dítěte probíhá pozvolna za přítomnosti rodičů (zvykací režim)
 • v MŠ je dětem umožněn ( se souhlasem službu konajících pedagogů ) pobyt ve všech pokojích dle zájmu a výběru dítěte. Pokoje jsou barevně odlišeny.

Přízemí

 • žlutý pokoj
 • tělocvična
 • hospodářská část ( kuchyň, sklady, prádelna, mandlovna, kancelář ředitelky, kancelář hospodářky)
 • šatny
 • toalety, umývárna, lehárna

1.Patro

 • modrý pokoj
 • pokoj pro společné stravování
 • fialový pokoj – společenský pokoj
 • červený pokoj
 • umývárny, toalety, lehárny

Pedagogický kolektiv je složen ze šesti pedagogů, z nichž každý je specializován na určitou výchovnou složku, metodicky ji zpracovává a vede řízenou činnost za pomoci a účasti ostatních.

 • dětem je umožněno zapojit se do zájmových kroužků, které vede p.učitelka nebo externí pracovník.
 • s MŠ spolupracují externí pracovníci - psycholog, logoped, speciální pedagog, psychoterapeut, stomatolog, ortoped, rehabilitační sestra, advokát a další
 • péči o handicapované děti zajišťují pedagogové ve spolupráci s odborníky a rodiči

Během celého roku jsou organizovány společné oslavy s rodiči dětí (Vánoce, Velikonoce, vynášení Moreny, výlety, sportovní odpoledne, keramika, čarodějnice, Pohádkový bál, podvečerní setkání, víkendové akce a pobytové zájezdy).