Vítejte v Srdíčku

Jsme trojtřídní mateřská škola v právní subjektivitě se zaměřením na estetickou a mravní výchovu. Veškerá činnost směřuje k vytvoření rodinné atmosféry. Děti různého věku jsou zařazovány do jednotlivých skupin (červené, modré a žluté srdíčko) a jejich rodiče k nám mají přístup po celý den. Adaptace dítěte tak probíhá pozvolna za jejich přítomnosti.

Součástí činnosti mateřské školy pro děti je plavecký výcvik, čtvrteční výlety, společné oslavy svátků a narozenin, zahradní slavnosti, neurolinquistický program pro předškolní děti.

Vedle bohatého každodenního programu nabízíme pro rodiče s dětmi včetně absolventů víkendové akce. Na našem kontě je mnoho víkendových setkání, týdenních pobytů u moře, pohádkových bálů pro veřejnost, výstavy výtvarných prací, soutěžích a podobně.

Co je nového?

6.10.2020 budou školáci moštovat jablka.

13.10.2020 polodenní výlet do lesoparku Horka

14.10.2020 vyšetření očí Prima Vizus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, pokud si chcete poslechnout opravdu něco přínosného, v čem naleznete spoustu odpovědí na otázky kolem výchovy dětí, udělejte si hodinku času po čtyři odpoledne a zaposlouchejte se do slov zkušených odborníků- PhDr.L.Trapkové, MuDr.V Chvály a PhDr. M.Hermana v pořadu "ROZHOVORY VE TŘECH!" na www.yutube.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, nový školní rok začíná!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vzhledem k vydanému Manuálu, který vydalo MŠMT, se trošku změní provoz v MŠ. Vás se to dotkne pouze minimálně a to v případě Vašeho pohybu v prostorách MŠ. Při příchodu se budete pohybovat v šatně školy a dítě předáte paní učitelce u vstupních dvěří do třídy. Nebudete mít tedy přístup do tříd. Malá změna také nastane v organizaci třídních schůzek, v letošním školním roce bude mít schůzky každá třída zvlášť. Je nutné eliminovat velké srocování lidí.

Třídní schůzky-červeňáci 15.9. od 16 hod.

modráci 16.9. od 16 hod.

žluťáci 17.9. od 16 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodiče, přejeme všem krásné a slunné prázdniny a budeme se na Vás těšit po prázdninách. Pouze upozorňuji, že v týdnu od 24.8.-31.8. bude ještě stejný režim provozu. Otevřená školka 7-16, přivádění dětí 7-7,30 hod, odvádění dětí 15,30-16 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam přijatých dětí na školní rok 2020/2021

 • 7385789952
 • 5673563648
 • 2116912128
 • 6304044416
 • 4186991616
 • 2314962752
 • 6666897921
 • 3485905636
 • 4876094208
 • 7023675529
 • 2566231296
 • 8037287424
 • 5912706564
 • 7244677128
 • 2859252224
 • 9567603072
 • 8664463368
 • 5504327936
 • 2627238912
 • 7398741248

-----------------------------------------------------------------------

Vzdělávání dětí MŠ „Srdíčko“ Liberec,

od 18.5.2020 do konce školního roku 2019/2020 (31.8.2020)

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření od 18.05.2020 platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tato směrnice upravuje v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30.04.2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

I. Obecná kritéria

V souladu se znovuotevřením mateřských škol doporučuje MZ ČR ve spolupráci s MŠMT zohledňovat při rozhodování o návštěvě školy v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, zde dětí a zaměstnanců škol, zákonných zástupců a dalších osob žijících s nimi ve společné domácnosti, následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus,
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza),
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím.

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

II. Dítě v mateřské škole

Cesta do mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu na veřejných prostranstvích a dodržení odstupů 2 m od ostatních osob.

Příchod do mateřské školy

Při příchodu nebude docházet ke shromažďování osob před školou, rodiče budou dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 2 m od ostatních osob.

Příjem dětí do mateřské školy bude probíhat pouze od 7,00 do 7,30 hod.

Na pozdější příchody nebude brán zřetel!

Rodiče nebudou mít přístup do šatny.

Otevřeny budou vchodové dveře, kde bude bezpečnostní páska a do prostoru předsíňky v šatně bude vstupovat pouze dítě. Dítě přejde od rodiče k provoznímu zaměstnanci, který provede dezinfekci rukou a ranní filtr (měření teploty) a poté se dítě přesune do šatny, kde se zcela samostatně převlékne a připraví na přechod do třídy. Je velmi nutné zvážit, zda vaše dítě je schopno samostatně se s vámi rozloučit a přejít do šatny a převléknout se. Nikdo nebude dítě od rodičů přebírat do náruče.

Odchod z mateřské školy

Odchod z mateřské školy bude probíhat mezi 12,15-12,30 hod. (oznámíte ráno, že dítě bude po obědě a v této době bude dítě připraveno k odchodu v šatně. Předá ho pedagog).

Odpoledne bude možné vyzvedávat děti pouze od 15,30-16,00 hod.

Dezinfekce

Před vstupem do pobytových prostor školy je umístěna virucidní dezinfekce v rozprašovači, kterou dospělé osoby i děti musí použít po příchodu do mateřské školy. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

Ranní zdravotní filtr

Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu (viz příloha č. 2), kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy. Pro klasifikaci příznaků se využívá manuálu Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Moto (viz příloha č. 3).

Alergie – prevence záměny příznaků

Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavého dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku) musí být přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte-posudek o zdravotním stavu dítěte.

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato.

Používání roušek

Dítě přichází do mateřské školy s rouškou, kterou si sundá a umístí do skříňky. Opět si ji vezme při odchodu ze školky.

Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky.

Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky.

Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.

Vzdělávací činnost v MŠ

Vzdělávací aktivity školy se odehrávají výhradně v areálu mateřské školy.

Přítomnost externích služeb (divadlo, přednášky aj.) není povolena.

Mateřská škola omezí epidemiologicky rizikové činnosti na minimum, např.

podávání rukou, dlouhý fyzický kontakt mezi dětmi a dětmi a učitelkami, čištění zubů aj.

Akce souvisejících se sdružováním vyššího počtu osob se neuskuteční.

III. Mateřská škola a zákonný zástupce dítěte

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte

 1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) u dítěte či v rodině

Toto prohlášení podepíše zákonný zástupce v kanceláři ředitelky školy první den nástupu do školky.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.

Zákonný zástupce důsledně dodržuje pravidla stanovená shora uvedeným doporučením MŠMT ze dne 30.04.2020 a této směrnice.

Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte.

IV. Mateřská škola a její zaměstnanci

Zaměstnanci školy jsou průkazným způsobem seznámeni s pravidly provozu a vzdělávání dětí od znovuotevření mateřské školy dne 18.05.2020 do ukončení školního roku 2019/2020 ke dni 31.8.2020 a tento fakt ztvrzují svým podpisem. Jsou detailně informováni a poučeni o hygienických zásadách přípravy stravy, o potřebě průběžného čištění, dezinfekce povrchůa předmětů aj..

Zaměstnanec zváží, zda se na něj nebo osobu žijící s ním v jedné domácnosti nevztahují rizikové faktory uvedené v bodu I této směrnice.

V pozitivním případě postupuje při zadávání práce zaměstnavatel v souladu s pracovně právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Zákoníku práce.

Zaměstnanec školy může použít v kontaktu s dětmi i ostatními osobami osobní ochranné pomůcky. Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovní ochranné pomůcky, pokud je již neobdržel.

Zaměstnanci školy si musí neprodleně po přezutí a převlečení důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.

Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného učitele.

V. Mateřská škola a její provozní podmínky

 1. Mateřská škola je otevřena od 18.05.2020 do konce školního roku (31.08.2020) v provozním režimu od 7,00 hod.-16,00hod. V případě, že dojde k výraznému provozně technickému omezení podmínek provozu, např. z důvodu nedostatku zaměstnanců zajišťujících provoz školy, projedná ředitel/ředitelka i mateřské školy se zřizovatelem omezení provozu mateřské školy, a to v souladu s ustanovením § 3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a informuje o této skutečnosti zákonné zástupce obvyklým způsobem.
 2. V každé třídě se pravidelně větrá, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 3. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které zajišťují přípravu a vydávání jídla. Jídlo vydávají provozní zaměstnanci.
 4. V případě výskytu onemocnění informuje ředitel všechny zúčastněné osoby obvyklým způsobem.
 5. Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem.

Příloha č. 1 Doporučení MŠMT ke znovuotevření mateřských škol ze dne 30.04.2020

Příloha č. 3

COVID-19 u dětí a dospívajících: Příznaky onemocnění u dětí, zpracoval přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-eseje/prof-jan-lebl-covid-19-u-deti-a-dospivajicich-symptomatologie

Mírný průběh: Příznaky onemocnění horních dýchacích cest, včetně horečky, slabosti, bolesti svalů, kašle, bolesti v krku, sekrece z nosu a kýchání. Fyzikální vyšetření ukazuje zarudlé hrdlo a normální poslechový nález. Některé případy mohou probíhat bez teploty nebo mohou mít jen gastrointestinální příznaky – nauzeu, zvracení, bolesti břicha a průjem.

Středně závažný průběh: S pneumonií, častá horečka, kašel – většinou zpočátku suchý a následovaný produktivním kašlem. U některých dětí pískoty, ale bez dušnosti. Auskultačně suché nebo vlhké fenomény. U některých dětí mohou chybět klinické příznaky, ale na CT hrudníku je subklinické postižení plic.

Těžký průběh: Časné respirační příznaky jako horečka a kašel, které mohou být doprovázeny gastrointestinálními příznaky – průjmem. Onemocnění má progresivní průběh během jednoho týdne, rozvíjí se dušnost s centrální cyanózou. Saturace klesá pod 92 procent a objevují se klinické známky hypoxie.

Kriticky závažný průběh: Stav dětí může rychle progredovat do syndromu akutního respiračního distresu (ARDS) nebo respiračního selhání. Může se rozvinout šok, encefalopatie, poškození myokardu nebo srdeční selhání, poruchy koagulace a akutní poškození ledvin. Orgánové poškození může ohrožovat život.

Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Jednoduché shrnutí:

 • Dítě se přijímá pouze od 7,00-7,30 hod.
 • Dítě nesmí mít žádné příznaky nemoci
 • Dítěti je změřena teplota
 • Rodič nechodí do šatny
 • Rodič podepíše u ředitelky školy čestné prohlášení
 • Dítě nenosí žádné hračky do školky
 • Vyzvedávání po obědě od 12,15-12,30 hod.
 • Vyzvedávání odpoledne pouze 15,30-16,00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školné za květen je 320.-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že je změněn prázdninový provoz. Mateřská škola bude uzavřena od 27.7.-21.8.2020. Spádová školka na období 10.-21.8.2020 je MŠ Klášterní.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že Rada města Liberec dnes svým usnesením č. 404/2020 odsouhlasila ukončení přerušení provozu mateřských škol zřizovaných SML, uzavřených z důvodu mimořádných opatření prevence a eliminace rizika šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, resp. přijala souhlas, aby ředitelé MŠ zahájili provoz v souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. a za předpokladu dodržení aktuálních nařízení a doporučení v souvislosti se stávající pandemií.

Ukončení přerušení provozu mateřské školy, je v neděli 17. května 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

Všechny mateřské školy se budou otevírat pro věkově nejstarší skupiny od 18.5.2020.

Naše mateřská škola bude otevřena ve zkráceném režimu 7,00-16,00 hod.

Součástí otevření mateřské školy budou velká protiepidemiologická opatření.

Upozorňuji, že jsme prozatím oprávněni tvořit skupiny po 15ti dětech, proto bude dána přednost věkově nejstarším dětem a jejich sourozencům, protože režimová opatření vyžadují velkou míru spolupráce dětí.

V současné době provedeme průzkum mezi rodiči, zda mají zájem o umístění dětí v mateřské škole a pokud se situace změní, otevřeme celou školku v klasickém režimu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k zápisům do ZŠ- sledujte prosím tyto stránky-http://www.liberec.cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcyny/oddeleni-skolstvi/aktuality/zapisy-do-skol-zrizovanych-mestem-liberec.html

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021- sledujte prosím na stránkách http://zapisyms.liberec.cz

vydávání žádostí na portálu proběhne od 27.4.-10.5.2020.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete přijít do mateřské školy přijít 5.5.2020 od 8,00-13,00hod. vyzvednout si přihlášku.

Zápis se koná ve dnech 11.-13.5.2020 takto:

1) VZDÁLENÉ PODÁNÍ

V pondělí, 11.5.2020 a ve středu 13.5.2020 přijímáme přihlášky do MŠ „vzdáleným způsobem, tj. do datové schránky nebo e-mailem info@srdickoliberec.cz nebo poštou s dodejkou nebo vhozením do poštovní schránky na hlavním vstupu do MŠ.

Obsahem vaší zásilky musí být vyplněná a vlastnoručně nebo elektronicky podepsaná přihláška, potvrzení od lékaře o řádném proočkování dětí.

2) OSOBNÍ PODÁNÍ

V úterý, 12.5.2020 od 8,00-15,00 hod. budete přicházet hlavními dveřmi do MŠ. Pokud využijete tento způsob, je nutné dodržovat nařízení odstupu lidí (2m). V tomto případě přinesete vyplněnou a podepsanou přihlášku do MŠ, potvrzení lékaře o proočkování, originál rodného listu a občanský průkaz.

V Liberci 24.4.2020 Jitka Kadlečková, ředitelka MŠ “Srdíčko“, Liberec,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpočet školného za měsíc březen

Částka za měsíc březen je 297.-Kč. Dodatek ke směrnici bude v šatnách. Pokud máte trvalý příkaz, nemusíte ho měnit, snížená částka Vám bude vrácena při ročním vyúčtování.

UZAVŘENÍ MŠ SRDÍČKO

Vážení rodiče,

statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- příslušníci ozbrojených sil.

Důležité-číslo účtu

školné,stravné-5450772/0800

Účet SRPŠ-5450932/0800

FOTO: Prohlížejte si na rajče-skolkasrdicko